دکتر شفائی چشم پزشک، آبله را در اوز ریشه کن کرد

عبداله کمالی: واقعه مهم آبله گرفتگی، در سن ۵ و ۶ سالگی که آقای دکتر محمدرفیع شفائی به خانه ما وارد شد، توجه مرا به خود جلب کرد. سماور می جوشید اعیان ده به دیدن دکتر می آمدند. پدرم آرام و فکور نشسته بود. شاید به زخمی که می بایست به پسرش وارد کنند می اندیشید.

بعد از نهار مراسم ابله کوبی به عمل آمد به آرنج هر دو دستم کوبیدند که اثر آن بر ساعدهایم مانده است. برای مردم باور کردنی نبود که چند قطره بی رنگ می تواند از یک بیماری بزرگ جلوگیری نماید. در برابر کار پزشکی و فرنگی حیرت زده بودند و درست نمی دانستند که آن را حمل بر فتنه آخر الزمان بکنند یا بر معجزه ای که ظهورش از جانب یک قوم کافر که بعید بود.

این ها را بعدها که بزرگ شدم تعریف کردند و حتی گفتند یکی از روحانیون نزدیک خانه ما ایستاده بود و مردم را که برای آبله کوبی می آمدند، بر می گرداند و می گفت این آب نحس فرنگی بچه های شما را کور خواهد کرد. عده ای نیز از این که در کار خدا دخالت می شد از کوبیدن آبله به بچه هایشان ابا داشتند. خوب یادم است دست مرا محکم گرفتند و آقای دکتر شفائی کار خود را کرد و من به گریه افتادم. هیبت یک عمل جراحی داشت ولی من نجات یافتم و خانواده ام اولین اتکائی بود که به علم کردند.

در روزگارانی که لارستان در فقر مادی و فرهنگی به سر می برد دکتر محمدرفیع شفائی تنها چشم پزشک لارستان بود که در لار به مداوای بیماران چشم می پرداخت. خیلی از لاری ها و اوزی های مسن بینائی خود را مدیون دکتر شفائی می دانستند. در دهه بیست که کشور تحت اشغال بیگانگان بود دکتر شفائی علاوه بر مداوای چشم روزهای تعطیل به اوز می آمد به اهالی و بچه ها جهت جلوگیری از مرض آبله واکسن ضد آبله هم تزریق می کرد. هر چند در اوائل اهالی باور نمی کردند که چند قطره مایع بی رنگ می تواند از یک بیماری بزرگ جلوگیری کند ولی بعدها فهمیدند که این چند قطره معجزه می کند.

آبله نه تنها در اوز بلکه در سراسر ایران شیوع داشت. اگر آنان را نمی کشت آنان را کور می کرد.  هر چند بعضی از روحانیون مخالف واکسن ضد آبله بودند ولی زنده یاد دکتر محمدرفیع شفائی کار خود را شجاعانه می کرد و از آن تاریخ به بعد آبله در اوز ریشه کن شد. از این جهت شایسته است به نیکی از ایشان یاد کرد و اوز اولین مکانی بود که از آبله مصون ماند و بیماری آبله افراد انگشت شماری را مبتلا و ناقص کرد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد