ارشیو برچسب : از افزایش تعداد نماینده استقبال کنیم

از افزایش تعداد نماینده استقبال کنیم

*احمد خضری: کمیسیون شوراهای مجلس با افزایش ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس موافقت و مقرر شد تا این موضوع در صحن مجلس مطرح و پس از تصویب برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود. براساس مصوبه کمیسیون در استان فارس ۲ نفر نماینده افزوده می شود. اگر این افزایش تعداد نمایندگان به صورت قانون درآید تعداد نمایندگان مجلس به ...

ادامه مطلب »