ارشیو برچسب : استفاده امروز و امید به فرداست

خوشبختی انسان ها شامل تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فرداست

عمه صفیه زن خوش بیان دهه ۱۰: خوشبختی انسان ها شامل تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فرداست در میان هیاهو و کشاکش زندگی ماشینی و در کوچه پس کوچه‌های شهر به خانه ای قدیمی و مقابل درب چوبی و دوست داشتنی، همان خانه هایی که درب هایش کلون و کوبه داشت، کلون و کوبه هایی که صدایش اهالی ...

ادامه مطلب »