ارشیو برچسب : نخستین شورای آموزش و پرورش منطقه ای اوز

نخستین شورای آموزش و پرورش منطقه ای اوز

*احمد خضری: مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای را تصویب کرد. طبق این قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف شد در هر منطقه که مقدمات و امکانات واگذاری امور مالی و اداری آموزش و پرورش به مردم فراهم شود شورای آموزش و پرورش آن منطقه تشکیل شود. اعضای شورا به دو دسته ...

ادامه مطلب »