باران شادی آوری در اوز

جمعه شب ساعت ۲۳ و ۵۸ دقیقه رعد و برق و غرش منجربه نزول بارانی شد که مردم از روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ منتظر آن بودند.

برابر گزارشات حاصله آمار بارش های دیشب به شرح زیر اعلام شد:

۱-اوز ۱۳ میلی متر ۲-گراش ۱۴ میلی متر ۳-لار ۳ میلی متر ۴-بنارویه ۲۹ میلی متر ۵-جویم ۲۴ میلی متر ۶-شرفویه ۵۳ میلی متر ۷-کوره ۲۶ میلی متر ۸-فیشور۱۰و نیم میلی متر متر کارشناسان معتقدند که امشب نیز رعد و برق و باران خواهیم داشت. بارندگی دیشب باعث کاهش دما و شادابی طبیعت منطقه شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد