بوشهر کم تحرک ترین استان کشور

بوشهر کم تحرکترین استان کشور:::به گزارش پسین اوز وبه نقل از دبیرخانه شوراى عالى سلامت وامنیت غذائى وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکى ، مردم استان بوشهر بیشترین میزان کم تحرکى رادر کشور به خود اختصاص دادند . برپایه گزارش شماره د/١٠٣/١٢١١مورخه ٩٧/١٢/٠۶استان هائى که عنوان بالاترین میزان کم تحرکى را کسب کردند به شرح زیر اعلام شدند: ١-بوشهر ٢-یزد٣-سیستان وبلوچستان ۴- هرمزگان۵-چهارمحال وبختیارى ۶-اردبیل٧-کرمانشاه ٨- البرز٩-سمنان١٠-کرمان


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد