آمار مبتلایان به بیمارى کووید ١٩ در شهرستان هاى لارستان، اوزوخنج

به گزارش پسین اوز وبه نقل از دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى لارستان تا عصر روز یکشنبه ٢٨ اردیبشت ٩٩ مبتلایان به تفکیک شهر وروستا به شرح زیر اعلام شد؛؛ الف -شهرستان اوز : ٨٢ نفر شامل ١-شهر اوز ١۶ نفر ٢- بیدشهر ٣٨ نفر ٣- فیشور ۴نفر ۴- قلات ۶نفر ۵-کهنه١٣نفر ۶- کوره ٣نفر ٧- محلچه ١نفر ٨- هود ١نفر ب- شهرستان خنج : ۶٢ نفر شامل ١- شهر خنج ۵٨ نفر ٢- بیغرد ٢نفر ٣- سده ١نفر ۴- کهنویه ١نفر وشهرستان لارستان : ١٣٢نفر شامل ١-شهر لار ۶١نفر ٢-احمد محمودى ٣نفر ٣-بنارویه ۴نفر ۴- بیرم ٢نفر ۵- خور ٣نفر ۶- جویم ٧نفر ٧- خلور ٩نفر ٨- جهاد آباد ١نفر ٩- دامچه ٢نفر ١٠- دیده بان ١نفر ١١- دشتى ۴نفر ١٢- شرفویه ١نفر ١٣- فرشته جان ١نفر ١۴-عمادشهر ١نفر١۵-کاریان ١نفر ١۶-کرمستج ١ نفر ١٧-کهنه ١نفر ١٨-کورده١۴ نفر ١٩-لطیفى ١۴ نفر ٢٠-منصور آباد ١نفر جمع کل مبتلایان ٢٧۶ نفر ، در سه شهرستان لارستان ، اوز وخنج و۶۶ نفر در شهرستان گراش که جمعا ٣٧۴ نفر وبهبود یافتگان ١۴۵ نفر وفوتى ها ۴ نفر


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد