روز فردوسى گرامى باد

 روز ٢۵ اردیبهشت در تقویم جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگداشت حکیم فردوسى نامگذارى شده است . ابوالقاسم منصوربن حسن فردوسى طوسى حماسه سراى بزرگ وشاعر مشهور جهان که ستاره درخشان آسمان ادب ایران محسوب مى شود ، او چکامه ورزم سراى بى بدیل ایران است و٧٨ سال عمرکرد . فردوسى با سرودن شاهنامه در مدت ٣٠ سال ، زبان فارسى را جاودان ساخت ، یادش گرامى باد .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد