شب قدر چه شبى است ؟

شب قدر چه شبى است ؟ به اعتقاد اهل سنت وجماعت ده شب آخر ماه مبارک رمضان را لیله القدر گویند ولى علماء بیشتر روى شبهاى ٢١، ٢٣،٢۵و٢٧ نظر دارند ، ازبین این شبها تاکید واجماع بر شب ٢٧ ماه است . در اعتقاد اهل تشیع شبهاى ١٩،٢١و٢٣ را احتمال شب قدر دانسته وتاکید واجماع علماءبر شب ٢٣ ماه است ، در دیدگاه اهل سنت وجماعت در مورد شب قدر سه حالت مطرح است : ١- شب قدر منحصر به نزول قرآن بوده واکنون مطرح نیست ٢- شب قدر تازمان حیات حضرت رسول(ص) بوده واکنون مطرح نیست ٣- شب قدر همچنان تا روز قیامت ادامه دارد ، پیروان مذهب شافعى سخت به نظریه اخیر معتقد ودر احیا شب قدر بویژه شب ٢٧ کوشا هستند . چرا شب قدر اهمیت دارد؟::١-قرآن در شب قدر بر حضرت محمد(ص) نازل شده است ( سوره هاى قدر ودخان) ٢- شب قدر از هزار ماه برتر است (آیه صریح قرآن) ٣- وعده بخشایش گناهان به صورت فوق العاده واستثنائى داده شده است . همانطور که مى دانید دراین لیالى حضرت على(ع)ضربت خورده وبه شهادت مى رسد.علماى اهل سنت بر زنده دارى شب قدر وقرائت قرآن ، توبه ونماز ودرخواست ودعا از خداوند بویژه در شب ٢٧ رمضان وخیر وخیرات در این شب تاکید دارند وعلماى اهل تشیع بر روى شب ٢٣ تاکید دارند ، گرچه در اصول کافى آمده است که تقدیر در شب ١٩وابرام در شب ٢١و امضادر شب ٢٣ ماه است (اصول کافى جلد٢صفحه١۶٩)


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد