هر کاسب یک حامی

به گزارش پسین اوز وبه نقل از مدیر کمیته امداد امام (ره)شهرستان اوز در نشستی با حضور کارکنان کمیته امداد امام (ره)ورئیس اتاق اصناف شهرستان اوز چگونگی همکاری بین کمیته امداد امام(ره) واتاق اصناف وکسبه شهرستان بررسی شد ، محمد دهقان گفت : در این نشست برنامه ها وطرح های کمیته امداد امام(ره)به شرح زیر مطرح شد: ۱-هر کاسب یک حامی ۲-تهیه بسته های معیشتی برای افراد نیازمند۳- همکاری برای توزیع صندوق های صدقات وانفاق بین کسبه ۴- افتتاح حساب سپرده گذاری کسبه در صندوق امداد ولایت ۵- تفاهم در تشکیل جلسات ماهانه برای بررسی وپیشبردبرنامه ها ، دهقان افزود پس از بحث وبررسی ، عبدالله معصوم نژاد رئیس اتاق اصناف قول مساعد داد که در مورد برنامه های پنجگانه همکاری داشته باشد . دهقان در پایان اطهار داشت که وتوافق بین کمیته امداد امام (ره) واتاق اصناف شهرستان اوز انجام شد .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد