ایرانیان قدیم و جشن آبریزان

ایرانیان قدیم در ۳۰ بهمن ماه هر سال جشن بزرگی به نام آبریزان برپا می کرده اند.

آنان سه آتشکده بزرگ را از میان هزاران آتشکده موجود در ایران را گرامی تر دانسته و همه ساله به زیارت آنها می رفتند. این سه آتشکده عبارت بودند از : ۱- آذربرزین مهر در خراسان ۲- آذرفرنبغ در کاریان فارس ۳- آذر گشب در آذربایجان.

 این سه آتشکده حامیان سه گروه عمده ۱- دانایان و پیشوایان ۲- جنگیان و رزمیان ۳- کشاورزان و بزرگران محسوب می شدند. در حقیقت برای حفظ و بقا این سه گروه سه آتشکده مقدس و بزرگ برپا شده بود.

آتشکده آذرفرنبغ کاریان مربوط به گروه نخستین بود یعنی حافظ دانایان و پیشوایان محسوب می شد. لذا در روز ۳۰ بهمن آئین باشکوهی توسط رهبران و عالمان کشور در کاریان و در آتشکده آذرفرنبغ انجام می شده است.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد