سندی تاریخی از توجه مردم اوز به بهداشت عمومی

جلسه هفتم در تاریخ ٩مرداد ١٣٢٩روز دوشنبه در منزل آقای احمد سیفائی تشکیل و با وجود ٢٠ نفر از اعضاء انجمن که حضور داشته اند موارد ذیل تصویب گردید.
١- در قسمت تشریفات عروسی و ختنه سوری و عزاداری و تشریفات دفن میت آنچه صلاح حال اهالی دانسته شد به موجب دو برگ علاحده باکثریه تصویب گردید.


٢- نسبت به سه باب حمام موجود در اوز مقرر شد که هر سه حمام تبدیل به دوش شود خزینه ها به کلی بسته شود. حمام مرحوم حاج محمد رفیع آقای یزدانی متقبل شد که به خرج ایشان تبدیل به دوش شود حمام مرحوم حاج رئیس محمد سعید در صورتی که وارث آن مرحوم قبول کردند خودش تبدیل بدوش نمایند فبها و الا آقای محمد سعید روستا متقبل شدند که مخارج تبدیل بپردازند. حمام مرحوم ملامحمد، آقای میرعبدالله ریاحی متعهدند که به نفعه شخصی خود حمام مذکور تعمیرات لازم نموده و تبدیل به دوش کند.
امضاء: محمد امین کرامتی، عبدالله یزدانی، محمد سعید روستا، یوسف فرزین، محمد علی خضری، محمد رسول امین زاده، محمد رفیع بهروزیان، سیفائی، عبدالغفور سوداگر، عبدالله شافعی، محمد صدیق نامور، محمد رفیع بازرگان، عبدالله امیدوار، محمد رهنما، عبدالله زرنگار، محمد رفیع صدیقی، محمد یوسف محمودی، عبدالله ریاحی، محمد امین دانشمند و محمدهادی صمدی و…

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد