مهلت مسابقه عکاسى مناطق تاریخى ایران تا ۵ اردیبهشت

به گزارش پسین اوز وبه نقل از مدیر موزه مردم شناسى اوز حداکثر مهلت ارسال عکس تا ۵ اردیبهشت ٩٩ بوده ومیزان جوابز آن افزایش یافت.

شریف بازرگانى گفت : پیرو اطلاعیه هاى قبلى وبه منظور حمایت از کمپین “در خانه بمانیم ” ومبارزه با بیمارى کووید ١٩ جوابز مسابقه براى نفر ات اول ٧٠٠هزار ، دوم ۵٠٠هزار ، سومً۴٠٠هزار چهارم تا دهم هرکدام ٢٠٠هزارتومان وبه نفرات اول تا بیستم لوح سپاس داده مى شود ، آخرین مهلت ارسال تصاویر پنجم اردیبهشت ٩٩ واز طریق واتساپ ٠٩١٧١١٧٠٨٩۶است. 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد