براى سرمایه گذاران امنیت شغلى ایجاد کنید

به گزارش پسین اوز ودر نشست نماینده مجلس ، فرمانداران ، مدیر عامل شهرک هاى صنعتى فارس وگروهى از سرمایه گذاران ، در تالار وحدت فرماندارى شهرستان اوز ، روساى شوراهاى شهرستان وشهر اوز در رابطه با سرمایه گذارى در شهرک هاى صنعتى مطالبى بیان داشتند.

جعفر راستگو سخنگوى شوراى استان ورئیس شوراى شهرستان اوز گفت ؛ بخشى از نشاط ، آبادانى ، نیکوکارى وحرکت هاى اقتصادى وفرهنگى منطقه مدیون نیکوکاران وخیرین عزیز شاغل در کشورهاى حوزه خلیج فارس است ، در خال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادى وبیمارى کووید ١٩ شرایطى سخت براى این زحمتکشان بى ادعا بوجود آمده است که بعضا مجبور به بازگشت به کشور هستند واین تهدیدى براى اقتصاد وآبادانى است که وظیفه داریم تهدید را به فرصت ها تبدیل کنیم ، هم اکنون بوروکراسى ادارى یکى از مشکلات در سرمایه گذارى است که با برطرف کردن آن مى توان سرمایه گذاران را تشویق کرد به جاى مهاجرت در شهرکهاى صنعتى منطقه سرمایه گذارى کنند . راستگو با اشاره به صدور برخى مجوزهاى تولیدى بهداشتى که در ایام ویژه کرونا در مدت ٣روز صورت گرفت ، گفت ، پس مى توان بر برخى سدهاى ادارى خط بطلان کشید .

نماینده شوراى شهر ستان در استان فارس اضافه کرد ، در قانون وظایف واختیارات شوراها مشخص است بنابر این مى توان طناب اتصال مردم به مسئولان را از طریق شورا به زنجیر ارتقاء داد ویکى از وظایف شوراها را ترغیب وتشویق در امر سرمایه گذارى دانست ، گرچه شوراى شهرستان نوپاى اوز در حال ساماندهى سرمایه هاى منطقه است . محمود محبى رئیس شوراى شهر ورئیس کمیسیون حقوقى شوراى شهرستان ورئیس شوراى حل اختلاف به عدم وجود امنیت شغلى پرداخت وگفت دولت ، مسئولان و بویژه وزارت هاى مربوط باید امنیت شغلى پایدار شهرکهاى صنعتى وسرمایه گذارى ها را تضمین کند .

بدیهى است اخبار قبلا تنظیم وانتشار یافته است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد