روز خیام گرامى باد

ابوالفتح عمر بن ابراهیم مشهور به حکیم عمر خیام نیشابورى در ٢٨ اردیبهشت ۴٢٧خورشیدى درنیشابور متولد ودر١٢ آذر ۵١٠ خورشیدى در نیشابور وفات یافت.

خیام فیلسوف ، ریاضى دان ، ستاره شناس ورباعى سراى نامى ایران در دوره سلجوقیان است که داراى ٨ اثر ارزنده مى باشد از مهمترین اقدام وى تدوین تقویم جلالى است که ایرانیان از آن استفاده مى کنند . ٢٨ اردیبهشت در تقویم جمهورى اسلامى به نام عمر خیام نامگذارى شده است یادش گرامى باد .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد